Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

HGH-Ruitersport is een onderdeel van Hesta Gard ,,Hekla" –IJslandse Paarden te Ottersum en is gevestigd op de

het adres is Biezendijk 5, 6595 MG te Ottersum.

Hesta Gard ,,Hekla" – IJslandse Paarden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer: 12060928 0000

 

Deze leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op aankopen door derde (hierna te noemen koper), die gedaan worden via de online-shop van HGH-ruitersport op de internetsite www.hestgardhekla.com, via ons e-mailadres info@hestagardhekla.com, via onze ruitershop in Ottersum op de locatie Biezendijk 5, 6595 MG te Ottersum, en in onze winkelstand op evenementen, zoals wedstrijden, keuringen etcetera.

 

Verzendkosten

Alle bestellingen, besteld via bovengenoemde site of mailadres, boven € 500,- worden in Nederland, België en Duitsland gratis thuisbezorgd (uitgezonderd zijn producten/bestellingen van meer dan 10 kg)

 

Met betrekking tot de verzendkosten binnen Nederland wordt de volgende regeling gehanteerd:

Bestellingen minder dan 10 kg

Bij bestellingen beneden € 500,- wordt  € 6,50 als bijdrage in de verzendkosten berekend.

Bestellingen meer dan 10 kg

In geval van `zware` of `volumineuze` bestellingen (meer dan 10 kg en zoals bijvoorbeeld meerdere zware metalen voerbakken of zwepen langer dan 140 cm) wordt de tarieven van TNT-post gehanteerd met een toeslag van  € 4,50.

 

Met betrekking tot de verzendkosten binnen België en Duitsland  wordt de volgende regeling gehanteerd:

Bestellingen minder dan 10 kg

Bij bestellingen beneden € 500,- wordt  € 7,50 als bijdrage in de verzendkosten berekend.

Bestellingen meer dan 10 kg

In geval van `zware` of `volumineuze` bestellingen (meer dan 10 kg en zoals bijvoorbeeld meerdere zware metalen voerbakken of zwepen langer dan 140 cm) wordt de tarieven van TNT-post gehanteerd met een toeslag van  € 6,50.

 

Met betrekking tot de verzendkosten binnen europa niet zijnde België en Duitsland  wordt de volgende regeling gehanteerd:

Bestellingen minder dan 10 kg

Bij alle bestellingen tot 10kg, ongeacht welk bedrag, wordt in de rest van West-Europa aan landen binnen de EU € 25,00 verzendkosten berekend.

Bestellingen meer dan 10 kg

In geval van `zware` of `volumineuze` bestellingen (bijvoorbeeld meerdere metalen voerbakken) zijn de verzendkosten in overleg. Zwepen langer dan 140 cm kunnen niet verstuurd worden.

 

Levertijd

Wanneer de betaling bij ons ontvangen is wordt het artikel per omgaande aan koper toegezonden. Indien het artikel niet bij ons op voorraad is, zullen wij koper, nadat wij de betaling van koper ontvangen hebben, hem /haar binnen 2 werkdagen  per e-mail informeren (indien het artikel/product wordt gekocht via bovengenoemde site) of telefonisch (indien het artikel/product wordt gekocht in onze winkel op bovengenoemd adres) over de vermoedelijke leverdatum. Zodra het betreffende artikel bij ons binnen is zal het artikel per omgaande toegezonden worden aan koper.

 

Betaling

Voorafgaand aan de levering wordt de factuur verstuurd; de betalingstermijn van de facturen is 15 dagen na factuurdatum. Indien na 15 dagen de factuur niet is betaald door middel van storting van het bedrag, op onze rekening, zoals genoemd op de betreffende factuur, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Op de bevestiging van het bestelformulier de bijbehorende factuur wordt aangegeven dat bij bestelling boven een bepaald bedrag de vracht-, verzend- en orderkosten voor rekening van HGH-Ruitersport  zijn. Indien de waarde van de bestelling onder dat bedrag blijft, komen de vracht-, verzend- en orderkosten voor rekening van koper. In alle gevallen waarin de vracht-, verzend- en orderkosten niet voor rekening van HGH-Ruitersport  zijn, is HGH-Ruitersport  gerechtigd de kosten van aangetekende zendingen, rembourszendingen, export- en transportdocumenten, expreszendingen en dergelijke door te berekenen aan de koper.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen inclusief omzetbelasting.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door HGH-Ruitersport geleverde goederen blijven eigendom van HGH-Ruitersport tot op het moment dat de betreffende goederen aan HGH-Ruitersport zijn betaald.

Genoemde prijzen op deze site en op drukwerk uitgegeven door HGH-Ruitersport

Alle genoemde bedragen zijn vermeld in Euro`s en zijn inclusief Nederlandse B.T.W tenzij anders is vermeld.  De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Mocht koper een artikel besteld hebben waarvan de prijs tussentijds gewijzigd is, dan wordt koper altijd eerst geïnformeerd over de prijswijziging, waarna koper alsnog kan beslissen om de bestelling wel of niet door te laten gaan.

 

Ruilen / retourneren

Wanneer een artikel na ontvangst niet aan wensen van koper voldoet kan koper het gekochte artikel binnen 15 dagen (mits ongebruikt en in de originele verpakking), samen met de factuur gefrankeerd aan HGH-Ruitersport retourneren. Het artikel wordt dan omgeruild of koper krijgt het goederenbedrag onmiddellijk terug via zijn/haar bankrekeningnummer.
Ruilen of retourneren kan alleen in combinatie met de originele factuur, eventueel voorzien van het bank-, of gironummer van koper. Een kopie van de kassabon of factuur dient altijd meegestuurd te worden.
De kosten voor het retourneren zijn voor de koper.

Retouradres: HGH-Ruitersport, Biezendijk 5, 6595 MG, Ottersum, Nederland.

 

Garantie / klachten

De artikelen van HGH-Ruitersport voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit. Op alle door HGH-Ruitersport geleverde artikelen zijn de garantievoorwaarden van toepassing die gehanteerd worden door de betreffende firma die de producten aan HGH-Ruitersport heeft geleverd. Wanneer blijkt dat zich bij normaal gebruik van de artikelen zich gebreken voordoen binnen de termijn van één jaar na verkoop, worden deze door HGH-Ruitersport teruggenomen. De garantie omvat fabricage- en materiaalfouten. Normale slijtage valt uiteraard niet onder de garantiebepaling. Mocht zich binnen een jaar een klacht voordoen, dan kan het betreffende artikel, voldoende gefrankeerd en voorzien van de bijbehorende factuur, naar HGH-Ruitersport, worden gestuurd. In een begeleidende brief dient aangegeven te worden om welke klacht het gaat.

 

Levering en risico-overgang

De koper van onze artikelen draagt het risico van de door hem/haar bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem/haar zijn afgeleverd.

De artikelen zijn aan koper afgeleverd op het moment, waarop de door koper bestelde artikelen op het door koper aangegeven c.q. vermelde adres zijn gedeponeerd of zodra de artikelen aldaar door koper in ontvangst zijn genomen.

Tenzij anders overeengekomen bepaalt HGH-Ruitersport de wijze van vervoer.

Indien HGH-Ruitersport  (een deel van) de artikelen zelf vervoert dan wel omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, voor eigen rekening en risico laat vervoeren, zijn de bepalingen

van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing.

De koper is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval de koper meent dat er sprake is van beschadiging, is de koper verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken, die vrachtbrief of pakbon eveneens onverwijld aan HGH-Ruitersport te verzenden en zich terstond met HGH-Ruitersport  in verbinding te stellen teneinde HGH-Ruitersport te informeren.

 

Privacy

Eventuele verzoeken om inzage en correctie van kopers gegevens, worden gehonoreerd voor zover dit van ons geen onevenredige inspanningen vergt. Indien wij van koper dan wel van derden informatie ontvangen, waarvan wij redelijkerwijs weten of kunnen weten dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden, dan zullen wij zorgdragen dat er voor de onder onze verantwoordelijkheid vallende informatie- en communicatiesystemen adequate maatregelen getroffen worden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

Aansprakelijkheid met betrekking tot verstrekte informatie

HGH-Ruitersport streeft ernaar om op haar website en op het door haar uitgegeven drukwerk correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onvolledig of onjuist is. HGH-Ruitersport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.
Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op onze website kunnen leiden naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. HGH-Ruitersport heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en/of inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen

aansprakelijkheid.

 

Aansprakelijkheid met betrekking tot de door HGH-Ruitersport geleverde producten

HGH-Ruitersport is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van de producten/artikelen die door haar zijn geleverd. HGH-Ruitersport kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

 

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Indien HGH-Ruitersport door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risico sfeer van HGH-Ruitersport na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is HGH-Ruitersport bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

Indien HGH-Ruitersport  door omstandigheden, opgekomen als hiervoor bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is HGH-Ruitersport bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat HGH-Ruitersport door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Kopiëren

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Stoeterij Hesta Gard Hekla  en HGH-Ruitersport mogen gegevens van haar site of via mail verstuurde nieuwsbrieven niet worden gekopieerd. Deze regeling is ook van toepassing op drukwerk dat is uitgeven door HGH-Ruitersport.

Leveringsvoorwaarden

HGH-Ruitersport is een onderdeel van Hesta Gard ,,Hekla" –IJslandse Paarden te Ottersum en is gevestigd op het adres is Biezendijk 5, 6595 MG te Ottersum.

Hesta Gard ,,Hekla" – IJslandse Paarden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer: 12060928 0000

Deze leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op aankopen door derde (hierna te noemen koper), die gedaan worden via de online-shop van HGH-ruitersport op de internetsite www.hestgardhekla.com, via ons e-mailadres info@hestagardhekla.com, via onze ruitershop in Ottersum op de locatie Biezendijk 5, 6595 MG te Ottersum, en in onze winkelstand op evenementen, zoals wedstrijden, keuringen etcetera.


Verzendkosten
Alle bestellingen, besteld via bovengenoemde site of mailadres, boven € 275,- worden in Nederland, België en Duitsland gratis thuisbezorgd (uitgezonderd zijn producten/bestellingen van meer dan 5 kg)

Nederland
Met betrekking tot de verzendkosten binnen Nederland wordt de volgende regeling gehanteerd:

Bestellingen minder dan 5 kg
Indien het bestelde product middels brievenbuspost kan worden verzonden zal HGH-ruitersport de volgende tarieven in rekening brengen:
000 gram tot 100 gram (0.0 kg tot 0,1 kg) € 1,50
100 gram tot 250 gram (0.1 kg tot 0,25 kg) € 2,00
250 gram tot 500 gram (0.1 kg tot 0,25 kg) € 2,50
500 gram tot 2000 gram (0.1 kg tot 0,25 kg) € 2,90
HGH-ruitersport bepaald of een product als brievenbuspost kan worden verzonden.

Voor producten, die niet per brievenbuspost kunnen worden verzonden en/of producten met een verzendgewicht vanaf 2000 gram (2 kg) tot een maximum van 5000 gram (5 kg), wordt € 7.50 als bijdrage in de verzendkosten berekend.
Bij bestellingen beneden € 275,- wordt € 7,50 als bijdrage in de verzendkosten berekend.

Bestellingen meer dan 5 kg
In geval van `zware` of `volumineuze` bestellingen (meer dan 5 kg en zoals bijvoorbeeld meerdere zware metalen voerbakken of zwepen langer dan 140 cm) wordt de tarieven van TNT-post gehanteerd met een toeslag van € 4,50.


België en Duitsland
Met betrekking tot de verzendkosten binnen België en Duitsland wordt de volgende regeling gehanteerd:

Bestellingen minder dan 5 kg
Bij bestellingen beneden € 275,- wordt € 8,50 als bijdrage in de verzendkosten berekend naar Duistland.
Bij bestellingen beneden € 275,- wordt € 13,50 als bijdrage in de verzendkosten berekend naar Belgie.

Bestellingen meer dan 5 kg
In geval van `zware` of `volumineuze` bestellingen (meer dan 5 kg en zoals bijvoorbeeld meerdere zware metalen voerbakken of zwepen langer dan 140 cm) wordt de tarieven van TNT-post gehanteerd met een toeslag van € 6,50.

Overigen EU-landen
Met betrekking tot de verzendkosten binnen europa niet zijnde België en Duitsland wordt de volgende regeling gehanteerd:

Bestellingen minder dan 5 kg
Bij alle bestellingen tot 5kg, ongeacht welk bedrag, wordt in de rest van West-Europa aan landen binnen de EU € 25,00 verzendkosten berekend.

Bestellingen meer dan 5 kg
In geval van `zware` of `volumineuze` bestellingen (bijvoorbeeld meerdere metalen voerbakken) zijn de verzendkosten in overleg. Zwepen langer dan 140 cm kunnen niet verstuurd worden.


Levertijd
Wanneer de betaling bij ons ontvangen is wordt het artikel per omgaande aan koper toegezonden. Indien het artikel niet bij ons op voorraad is, zullen wij koper, nadat wij de betaling van koper ontvangen hebben, hem /haar binnen 2 werkdagen per e-mail informeren (indien het artikel/product wordt gekocht via bovengenoemde site) of telefonisch (indien het artikel/product wordt gekocht in onze winkel op bovengenoemd adres) over de vermoedelijke leverdatum. Zodra het betreffende artikel bij ons binnen is zal het artikel per omgaande toegezonden worden aan koper.


Betaling
Voorafgaand aan de levering wordt de factuur verstuurd; de betalingstermijn van de facturen is 15 dagen na factuurdatum. Indien na 15 dagen de factuur niet is betaald door middel van storting van het bedrag, op onze rekening, zoals genoemd op de betreffende factuur, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Op de bevestiging van het bestelformulier de bijbehorende factuur wordt aangegeven dat bij bestelling boven een bepaald bedrag de vracht-, verzend- en orderkosten voor rekening van HGH-Ruitersport zijn. Indien de waarde van de bestelling onder dat bedrag blijft, komen de vracht-, verzend- en orderkosten voor rekening van koper. In alle gevallen waarin de vracht-, verzend- en orderkosten niet voor rekening van HGH-Ruitersport zijn, is HGH-Ruitersport gerechtigd de kosten van aangetekende zendingen, rembourszendingen, export- en transportdocumenten, expreszendingen en dergelijke door te berekenen aan de koper.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen inclusief omzetbelasting.


Eigendomsvoorbehoud
Alle door HGH-Ruitersport geleverde goederen blijven eigendom van HGH-Ruitersport tot op het moment dat de betreffende goederen aan HGH-Ruitersport zijn betaald.

Genoemde prijzen op deze site en op drukwerk uitgegeven door HGH-Ruitersport

Alle genoemde bedragen zijn vermeld in Euro`s en zijn inclusief Nederlandse B.T.W tenzij anders is vermeld. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Mocht koper een artikel besteld hebben waarvan de prijs tussentijds gewijzigd is, dan wordt koper altijd eerst geïnformeerd over de prijswijziging, waarna koper alsnog kan beslissen om de bestelling wel of niet door te laten gaan.


Ruilen / Retourneren
Wanneer een artikel na ontvangst niet aan de wensen van koper voldoet kan koper het gekochte artikel binnen 7 dagen (mits ongebruikt en in de originele verpakking), samen met de factuur gefrankeerd aan HGH-Ruitersport retourneren. Het artikel wordt dan omgeruild of de koper krijgt het goederenbedrag terug via zijn/haar bankrekeningnummer.
Ruilen of retourneren kan alleen in combinatie met de originele factuur, eventueel voorzien van het bank-, of gironummer van koper. Een kopie van de kassabon of factuur dient altijd meegestuurd te worden.

Retouradres: HGH-Ruitersport, Biezendijk 5, 6595 MG, Ottersum, Nederland.


Garantie / klachten
De artikelen van HGH-Ruitersport voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit. Op alle door HGH-Ruitersport geleverde artikelen zijn de garantievoorwaarden van toepassing die gehanteerd worden door de betreffende firma die de producten aan HGH-Ruitersport heeft geleverd. Wanneer blijkt dat zich bij normaal gebruik van de artikelen zich gebreken voordoen binnen de termijn van één jaar na verkoop, worden deze door HGH-Ruitersport teruggenomen. De garantie omvat fabricage- en materiaalfouten. Normale slijtage valt uiteraard niet onder de garantiebepaling. Mocht zich binnen een jaar een klacht voordoen, dan kan het betreffende artikel, voldoende gefrankeerd en voorzien van de bijbehorende factuur, naar HGH-Ruitersport, worden gestuurd. In een begeleidende brief dient aangegeven te worden om welke klacht het gaat.


Levering en risico-overgang
De koper van onze artikelen draagt het risico van de door hem/haar bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem/haar worden afgeleverd of verzonden.

De artikelen zijn aan koper afgeleverd op het moment, waarop de door koper bestelde artikelen op het door koper aangegeven c.q. vermelde adres zijn gedeponeerd of zodra de artikelen aldaar door koper in ontvangst zijn genomen.

De artikelen zijn aan koper verzonden op het moment waarop, de door koper bestelde artikelen op het postkantoor of aan andere distributeur, door HGH-ruitersport ter verzending zijn aangeboden.
Dit betekent dat koper verantwoordelijk is het kwijtraken en of ontvreemding van het product tijdens verzending. Tegen kostprijs kan koper het door hem bestelde product hiertegen verzekeren, middels tussenkomst van HGH-ruitersport. HGH-ruitersport zal de zending dan laten verzekeren op kosten van koper.

Tenzij anders overeengekomen bepaalt HGH-Ruitersport de wijze van vervoer.

Indien HGH-Ruitersport (een deel van) de artikelen zelf vervoert dan wel omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, voor eigen rekening en risico laat vervoeren, zijn de bepalingen
van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing.

De koper is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval de koper meent dat er sprake is van beschadiging, is de koper verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken, die vrachtbrief of pakbon eveneens onverwijld aan HGH-Ruitersport te verzenden en zich terstond met HGH-Ruitersport in verbinding te stellen teneinde HGH-Ruitersport te informeren.


Privacy
Eventuele verzoeken om inzage en correctie van kopers gegevens, worden gehonoreerd voor zover dit van ons geen onevenredige inspanningen vergt. Indien wij van koper dan wel van derden informatie ontvangen, waarvan wij redelijkerwijs weten of kunnen weten dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden, dan zullen wij zorgdragen dat er voor de onder onze verantwoordelijkheid vallende informatie- en communicatiesystemen adequate maatregelen getroffen worden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.


Aansprakelijkheid met betrekking tot verstrekte informatie

HGH-Ruitersport streeft ernaar om op haar website en op het door haar uitgegeven drukwerk correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onvolledig of onjuist is. HGH-Ruitersport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.
Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op onze website kunnen leiden naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. HGH-Ruitersport heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en/of inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen


Aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid met betrekking tot de door HGH-Ruitersport geleverde producten
HGH-Ruitersport is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van de producten/artikelen die door haar zijn geleverd. HGH-Ruitersport kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
Indien HGH-Ruitersport door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risico sfeer van HGH-Ruitersport na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is HGH-Ruitersport bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
Indien HGH-Ruitersport door omstandigheden, opgekomen als hiervoor bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is HGH-Ruitersport bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat HGH-Ruitersport door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.


Kopiëren
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Stoeterij Hesta Gard Hekla en HGH-Ruitersport mogen gegevens van haar site of via mail verstuurde nieuwsbrieven niet worden gekopieerd. Deze regeling is ook van toepassing op drukwerk dat is uitgeven door HGH-Ruitersport.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2023 HGH-ruitersport | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel